CEEPUS

CEEPUS - CIII-SK-0714-01 - Current Trends in Education and Research of Biotas in Central Europe

Sieť, ktorá vznikla v roku 2012,  je zameraná na výskum a vzdelávanie v oblasti prírodných vied, ktorej objektom sú jednotlivé zložky biotického prostredia (od nebunkových organizmov až po zástupcov najvyšších stavovcov). Hlavnou oblasťou spolupráce je výskum biológie a ekológie drobných zemných cicavcov a ich ektoparazitov, mapovanie biotopov, výskum potravnej základne herbivorných a karnivorných druhov, výskum akumulácie ťažkých kovov vo vnútorných orgánoch druhov (vplyv prostredia), výskum etológie a priestorovej aktivity drobných zemných cicavcov. Ďalšou oblasťou spolupráce je výskum vybraných skupín bezstavovcov (mäkkýše, pavúky). Na základe získaných údajov o biote z terénu sa vytvára geodatabáza a následne tieto údaje podliehajú geoštatistickej a priestorovej analýze, 3D analýze, kartografickej prezentácii a vizualizácii. V súčasnosti sú do tejto spolupráce zapojené 4 univerzity zo 4 krajín EÚ.