Riešitelia projektu za KEE

Kľúčoví vedecko-výskumní pracovníci

doc. RNDr. Peter Mederly, PhD. Docent na KEE FPV. Má dlhodobé skúsenosti s riešením a koordináciou výskumných a aplikovaných projektov vrátane medzinárodných projektov, spolupracuje so zahraničnými inštitúciami, má publikačnú činnosť s medzinárodným ohlasom (Scopus ID 7801593025). V projekte bude pôsobiť ako hlavný riešiteľ aktivity A5 - hodnotenie socioekonomických a environmentálnych dopadov klimatických zmien. Podieľať sa bude na metodike riešenia aj spracovaní syntézových a hodnotiacich výstupov.   0,20 FTE + 0,10 FTE projektový manažér.

prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD. Profesor, dlhoročný vedúci KEE. Má dlhoročné skúsenosti s medzinárodným dlhodobým ekologickým výskumom (ILTER), s výskumom v horskom a podhorskom prostredí (vrátane rizikových faktorov a procesov poľnohospodárskej krajiny) a s výskumom archetypov krajiny Slovenska. Má bohatú publikačnú činnosť s medzinárodným ohlasom (Scopus ID 6602420561). V projekte bude realizovať výskum a identifikáciu dopadov prírodných procesov a súvisiacich rizík na poľnohospodársku krajinu  v regionálnej a lokálnej mierke v rámci aktivity A5. 0,10 FTE.

prof. RNDr. František Petrovič, PhD. Profesor, v súčasnosti dekan FPV UKF. Jeho hlavnou výskumnou témou s bohatou publikačnou činnosťou a medzinárodnými ohlasmi (Scopus ID 6505975938) je problematika zmien krajinnej štruktúry a využívania územia v kontexte strednej Európy. V projekte bude riešiť výskum a identifikáciu socioekonomických a environmentálych dopadov na národnej úrovni v rámci aktivity A5, vrátane vyhodnotenia trendov a zmien. 0,15 FTE.

Vedecko-výskumní pracovníci

Mgr. Henrich Grežo, PhD.  Odborný asistent, výskum v oblasti IKT a ich aplikácií v ekológii a environmentalistike (Scopus ID 56397138000). Tvorba priestorovej a údajovej databázy na rôznych úrovniach v rámci aktivity, aktualizácia a správa databázy. 0,15 FTE.

Ing. Regina Mišovičová, PhD. Odborná asistentka, výskum v oblasti hodnotenie faktorov a procesov vplývajúcich na kvalitu krajiny a spôsob jej využívania. Výskum a identifikácia environmentálnych dopadov na regionálnej a lokálnej úrovni - koordinácia prieskumov v modelových územiach. 0,20 FTE.

RNDr. Peter Petluš, PhD. Odborný asistent, výskum v oblasti hodnotenia vegetácie a ekologických sietí v krajine (Scopus ID 55877090600). Výskum a identifikácia environmentálnych dopadov na regionálnej a lokálnej úrovni. 0,10 FTE.

doc. Ing. Viera Petlušová, PhD. Odborná asistentka, výskum v oblasti hodnotenia kvality zložiek prostredia a erózie pôdy (Scopus ID 57196022719). Výskum a identifikácia environmentálnych dopadov na regionálnej a lokálnej úrovni. 0,10 FTE.

Mgr. Zuzana Pucherová, PhD. Odborná asistentka, výskum v oblastiach zmien krajiny, kvality ŽP a environmentálnych technológií (Scopus ID 55927148900). Výskum a identifikácia socioekonomických dopadov na regionálnej a lokálnej úrovni - koordinácia prieskumov v modelových územiach. 0,15 FTE.

Mgr. Michal Ševčík, PhD. Odborný asistent, špecialista na využitie metód GIS, DPZ a štatistické analýzy priestorových údajov (Scopus ID 57192198921). Spracovanie a interpretácia dát DPZ - pomocná metóda na spresnenie dopadov scenárov klimatických zmien na krajinu. 0,15 FTE + 0,25 FTE asistent proj. manažéra. 

RNDr. Ľubomír Rybanský, PhD. Odborný asistent, Katedra matematiky. Špecialista na využitie štatistických metód v prírodovednom a sociálno-ekonomickom výskume (Scopus ID 56377066600). Tvorba údajovej databázy, spracovanie a interpretácie údajov. Hodnotenie výskumov, dotazníkov a prieskumov verejnej mienky z hľadiska environmentálnych a sociálno-ekonomických dopadov. 0,49 FTE.

Mgr. Jana Nozdrovická, PhD. Technický pracovník. Príprava podkladov, spracovanie informácií, spracovanie údajov z terénneho výskumu, asistencia vedecko-výskumným pracovníkom.  0,88 FTE.

Doktorandi

Mgr. Denis Michalina  0,20 FTE, Mgr. Matej Močko 0,10 FTE, Mgr. Lucia Szabová 0,20 FTE, RNDr. Gréta Vrbičanová 0,10 FTE.  Realizácia terénnych výskumov, prieskumov a dotazníkov v modelových územiach, riešenie čiastkových úloh.