Veda, výskum a prax

Ekológia a environmentalistika -  oblasti výskumu

•    Výskum v oblasti diverzity krajiny a biodiverzity
•    Výskum procesov a zmien v krajine s využitím GIS a diaľkového prieskumu Zeme
•    Environmentálne problémy urbanizovanej krajiny
•    Rozvoj metód v oblasti environmentálnej výchovy
•    Odborná činnosť v pracovných komisiách MŽP SR :  príprava zonácie TANAP-u, príprava zákona o ochrane prírody, príprava metodiky hodnotenia ekosystémových služieb

Ekológia a environmentalistika -  oblasti pre využitie v praxi

Ekologický a environmentálny informačný servis (EEIS)
Cieľom ekologického a environmentálneho informačného servisu je vytvoriť pre mestá a ostatné obce základnú informačnú bázu o životnom prostredí v ich územiach pre optimalizáciu riadenia a rozhodovania pri zvyšovaní kvality života občanov. Údajové a priestorové informácie budú využiteľné ako aj ako podklad pre proces územného plánovania a programovania.  Ďalšou zložkou servisu je ponuka projektovej činnosti (spracovanie environmentálnych dokumentácií), ako aj školení a kurzov pre široký okruh záujemcov.

Štruktúra a obsah  EEIS

1.    Tvorba informačného systému o území (priestorová a údajová databáza formou voľne prístupného geografického informačného systému):
•    Abiotické prvky krajiny – geológia, reliéf (digitálny model terénu), klíma, povrchové a podzemné vody, pôda
•    Biotické prvky krajiny – mapovanie biotopov, chránené a ohrozené druhy rastlín a živočíchov, liečivé rastliny...
•    Sociálno-ekonomické prvky krajiny – obyvateľstvo, výrobné a nevýrobné aktivity, chránené územia a ochranné pásma
•    Mapovanie krajinnej štruktúry, hodnotenie zmien využívania krajiny (historická krajinná štruktúra)
•    Prírodné hrozby – erózia pôdy, povrchový odtok vody, povodňová hrozba, ohrozenie svahov zosuvmi
•    Rozvojové zámery obce a regiónu, iné sociálno-ekonomické faktory a procesy
•    Zaškolenie pracovníkov v systéme GIS, pravidelná aktualizácia informačného systému o území.

2.    Monitoring kvality zložiek životného prostredia:
•    Kvalita ovzdušia, výskyt znečisťujúcich látok
•    Kvalita vody vo vodných tokoch a nádržiach
•    Kontaminácia pôdy, rizikové látky v pôde
•    Výskyt inváznych druhov rastlín a alergénov
•    Zdravotný stav sídelnej zelene 
•    Zdroje a šírenie ektoparazitov – kliešťov a roztočov
•    Výskyt skládok v území.

3.    Spracovanie environmentálnych dokumentácií:
•    Územný systém ekologickej stability obcí
•    Krajinno-ekologický plán obcí
•    Dokumentácie EIA – hodnotenie vplyvu stavieb a činností na životné prostredie
•    Podklady pre územné plány a Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí
•    Podklady pre Projekty pozemkových úprav obcí.

4.    Školenia a kurzy v oblasti environmentálnej výchovy:
•    pre pracovníkov samosprávy obcí
•    pre učiteľov všetkých stupňov vzdelávania
•    pre záujmové a profesijné organizácie
•    pre žiakov a študentov
•    pre občanov.  

Možnosti zamestnania absolventov environmentalistiky a ekológie:

•    Absolventi s ukončeným PhD. sú pripravení pre vedeckú prácu na univerzitných pracoviskách,  na ústavoch SAV a rezortných výskumných ústavoch.
•    Absolventi Mgr. a PhD. štúdia majú požadovanú kvalifikáciu pre realizáciu dokumentov ochrany prírody, napr. krajinno-ekologických plánov dokumentov ÚSES a pod.
•    Absolventi Bc., Mgr. A PhD. sú odborne zdatní pre uskutočňovanie environmentálnej výchovy.
•    Absolventi Mgr. a PhD. majú odbornosť pre uplatnenie sa v štátnej správe, štátnej ochrane prírody, v neziskových organizáciách, v miestnej samospráve miest a obcí v oblasti ochrany životného prostredia.
•    Absolventi Mgr. a PhD. sa môžu uplatniť na Ministerstve životného prostredia SR a v Európskej environmentálnej agentúre.
•    Absolventi Mgr. učiteľského štúdia sú pripravení na výučbu ekológie v podmienkach základných a stredných škôl, príp. v strediskách environmentálnej výchovy.
•    Absolventi Mgr. a PhD. štúdia sa uplatnia aj v súkromných výrobných a obchodných firmách a spoločnostiach ako erudovaní odborníci v oblasti environmentálneho manažmentu.
•    Absolventi Mgr. a PhD. štúdia sú odborne spôsobilí v oblasti manažmentu environmentálnych projektov a grantov.