Základný opis projektu

Výskumný projekt je orientovaný na životné prostredie, krajinu a jej využívanie, pričom je zameraný predovšetkým na rozvoj inovatívnych a originálnych metód hodnotenia tzv. ekosystémových funkcií a služieb, ktoré sú v súčasnosti vo svete rozpracovávané a zaznamenávajú značný rozvoj, avšak v rámci výskumu v SR sú doposiaľ nedostatočne využívané. Prístup je založený na využití, prehĺbení a rozpracovaní výsledkov základného výskumu a na konzultáciách a metodologických usmerneniach špičkových zahraničných odborníkov.
Projekt komplementárne nadväzuje na výskumné výzvy identifikované v medzinárodnom výskume, najmä na projekty v oblasti životného prostredia realizované v uplynulých rokoch (7. rámcový program EÚ) a v súčasnosti (Horizont 2020). V programe H2020 v rámci jeho 3. piliera je zahrnutý aj výskum zameraný na opatrenia v oblasti klímy, životné prostredia, efektívneho využívania zdrojov a surovín. Ciele predkladaného projektu sa bezprostredne dotýkajú týchto opatrení. Obdobná problematika bola a je na európskej úrovni riešená aj v rámci rámcových programov EÚ (napr. projekty 7. rámcového programu OPERAs, OpenNESS, projekt Horizont 2020 ESMERALDA a i.).
Základný vedecký výskum v rámci projektu je zameraný na tri hlavné oblasti - využívanie krajiny, rizikové faktory a procesy; ekosystémové funkcie a služby; význam ekologických a biologických faktorov v krajine (bližšie sú charakterizované v časti 4 návrhu projektu). Na výskumných lokalitách sú získavané originálne poznatky s využitím moderných metód prírodovedného výskumu, pričom výskum prepája tri priestorové úrovne – lokálnu, regionálnu a národnú. Inovatívnou črtou základného výskumu je aj široké využitie DPZ pri štúdiu krajiny a ekosystémov a dôraz na prepojenie medzi terénnym výskumom a diaľkovým prieskumom Zeme na viacerých úrovniach.
Záverečnou fázou projektu je integrácia dosiahnutých poznatkov z troch vyššie uvedených oblastí formou využitia prierezových (integrovaných) metód hodnotenia, ktoré sú v súčasnosti považované za moderné a inovatívne v rámci medzinárodného výskumu.

V rámci projektu sú reflektované nasledovné kľúčové problémové okruhy:
- udržateľné využívanie, ochrana a obnova vidieckej krajiny
- environmentálne technológie a postupy na zabránenie procesu degradácie ekosystémov (vrátane agroekosystémov) a zabránenie straty biodiverzity
- komplexné ekosystémové funkcie a služby ako nástroj na modelovanie a optimálne riadenie interakcií medzi životným prostredím, využívaním prírodných zdrojov (predovšetkým pôdy a vody) a poľnohospodárskou výrobou
- výskum zameraný na zmiernenie a adaptáciu dopadov globálnych zmien na poľnohospodárstvo (zmena klímy, znižovanie biodiverzity, hydroklimatické extrémy).