Profil Katedry ekológie a environmentalistiky

História vzniku Katedry ekológie a environmentalistiky

Jedným z prvých združených pracovísk Slovenskej akadémie vied a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre bola od 1. januára 1994 Katedra ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Vzniklo ako združené pracovisko Pobočky Ústavu krajinnej ekológie SAV v Nitre a Fakulty prírodných vied UKF v Nitre.

V súvislosti s intenzívnou ekologizáciou prírodných a sociálnych vied a rozvojom ekologických prístupov pri riešení environmentálnych problémov pre trvalo udržateľný rozvoj života v spoločnosti bolo nevyhnutné sústreďovať úsilie o vytvorenie vhodných a primeraných podmienok pre výskum a vzdelávanie v ekológii a environmentalistike. Ako účel vytvoreného Združenia sa deklarovalo využívanie vedeckých a pedagogických poznatkov a skúseností pre rozvoj ekologického povedomia v našej spoločnosti. Potreba odborných pracovníkov, a tiež učiteľov pre základné a stredné školy v predmete ekológia a environmentálne zameranej výučby a výskumu, si vynútila  vytvorenie pracoviska, ktoré by sa venovalo tejto problematike.

Z histórie príprav spoločného pracoviska

Prvé oficiálne rokovania sa uskutočnili medzi riaditeľom Ústavu krajinnej ekológie SAV, prof. RNDr. Milanom Ružičkom, DrSc., a vtedajším rektorom Vysokej školy pedagogickej v Nitre, prof. PhDr. Petrom Libom, DrSc., ešte počas roku 1992. Bolo to v súvislosti s návrhmi a úvahami o vzniku jedinej vysokej školy v Nitre, spojením Vysokej školy pedagogickej a Vysokej školy poľnohospodárskej. V tom čase sa do rokovania s funkcionármi Vysokej školy pedagogickej v Nitre aktívne zapájal Prof. RNDr. Hubert Hilbert, CSc., ktorý pripravil predbežné podklady a inicioval stretnutie riaditeľa Ústavu krajinnej ekológie SAV s rektorom Vysokej školy pedagogickej v Nitre. Uvažovalo sa  dokonca o prípadnom vytvorení novej Fakulty krajinnej ekológie. Rokovania, po nejasnostiach o vzniku jedinej spoločnej vysokej školy v Nitre, zostali na mŕtvom bode.

Rokovania sa obnovili na podnet vtedajšieho dekana Prof. RNDr. Ing. Daniela Kluvanca, CSc., pretože mal záujem na Fakulte prírodných vied zaviesť výučbu ekológie do učebného plánu pre učiteľský smer. Predpokladalo sa, že by sa pre tento účel mala vytvoriť Katedra ekológie, ešte v roku 1993. Na rokovaní dekana Fakulty prírodných vied Vysokej školy pedagogickej v Nitre a riaditeľa Ústavu krajinnej ekológie SAV dňa 5. 11. 1993 sa prejednali možnosti spolupráce ak sa vytvoria podmienky pre takúto výučbu.

So zreteľom na predchádzajúcu aktivitu Ústavu krajinnej ekológie SAV, súvisiacu s návrhom na zriadenie ekologicky a environmentálne zameranej fakulty, pri príprave Nitrianskej univerzity, dospeli predstavitelia Vysokej školy pedagogickej v Nitre a Ústavu krajinnej ekológie SAV k názoru, že by bolo najvhodnejšie zriadiť túto katedru predbežne na pracovisku ústavu v Nitre

Predpokladala sa priestorová a čiastočne personálna únia Katedry ekológie FPV a ÚKE SAV. So zreteľom na nedostatok finančných prostriedkov sa predpokladalo, že personálne obsadenie katedry bude v prvom období zabezpečené presunom jedného až dvoch pracovníkov Fakulty prírodných vied z iných katedier a ťažisko výučby bude spočívať na externých pracovníkoch z ústavu s čiastkovým úväzkom. Ústav krajinnej ekológie SAV ponúkol na zahájenie činnosti spoločné priestory na 2. poschodí v pavilóne A novostavby Slovenskej akadémie vied. Katedra geografie, pod vedením RNDr. Vladimíra Drgoňu, CSc., vypracovala predbežný návrh výučby ekológie a učebného plánu pre učiteľský smer, ktorý bol podkladom pre jednanie v procese ďalšej prípravy Katedry ekológie Fakulty prírodných vied. V prvom období sa predpokladala výučba v rozsahu 10 hodín týždenne so zahájením v školskom roku 1994/1995.

O priebehu spolupráce a navrhovanej forme spolupráce, dňa 9. 11. 1993, informoval riaditeľ Ústavu krajinnej ekológie SAV listom člena korešpondenta MUDr. Branislava Lichardusa, CSc., predsedu Slovenskej akadémie vied. Listom zo dňa 21. 11. 1993 prvý podpredseda Slovenskej akadémie vied doc. Ing. Štefan Luby, DrSc., oznámil súhlas s predloženým zámerom s tým, že je potrebné predložiť spoločný návrh na riešenie spolupráce. Návrh prípravnej zmluvy a štatút spoločného pracoviska bol Predsedníctvu SAV predložený do konca roka 1993. Svoje pripomienky k nemu tlmočil Právny odbor Predsedníctva SAV dňa 21. 1. 1994 a po konečnej úprave návrhu, dňa 15. 3. 1994 boli „Zmluva“ a „Štatút“ so spätným dátumom k 1. 1. 1994 podpísané a postupne realizované.

Vznik a rozvoj Katedry ekológie a environmentalistiky

Na základe dohody o Združení sa činnosť spoločného pracoviska Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Ústavu krajinnej ekológie SAV riadila štatútom v zmysle § 829  Občianskeho zákonníka č. 509/91 Zb. Počas jestvovania Katedry ekológie a environmentalistiky, ako spoločného pracoviska uvedených inštitúcií, sa preukázala opodstatnenosť a obojstranná výhodnosť takejto spolupráce. Bez pomoci Ústavu krajinnej ekológie SAV by nebolo možné túto katedru zriadiť a nemohla by v prvých rokoch jestvovania úspešne zvládnuť prípravu výučby a ani vlastnú výučbu.

Ciele spoločného pracoviska vychádzali z dojednaného účelu a princípu spoločných záujmov, ktoré môžu mať dlhodobý aj krátkodobý charakter. Spoločnými záujmami, ktoré napĺňajú dojednaný účel, sú riešenie vedecko – výskumných úloh, projektov alebo hospodárskych zmlúv, výučba a vzdelávanie učiteľov a odborných pracovníkov v ekológii a environmentalistike, zabezpečenie vedeckých, technických a materiálnych kapacít na plnenie úloh, budovanie spoločných zariadení vybavených prístrojmi, prípadne personálom, zhromažďovanie a využívanie informácií v oblasti záujmu spoločného pracoviska, zabezpečenie expertíz a posudkov v oblasti ekológie a životného prostredia.

Katedra ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre zahájila svoju činnosť 1. januára 1994, s personálnym obsadením – 1 profesor na 0,25 % úväzok, 1 odborný asistent na 0,25 % úväzok, 1 odborný asistent na vedľajší pracovný úväzok a technický pracovník v rámci dohody o vykonaní práce. Výučba začala v 1. ročníku v školskom roku 1994/1995 pre 25 študentov. Bolo to možné na základe spolupráce s učiteľmi z iných katedier fakulty, ktorí zabezpečovali počas prvých dvoch ročníkov výučbu. V nasledujúcom školskom roku  bolo v 1. ročníku 38 a v druhom 16 študentov. Počet študentov narastal jednak pribúdaním ročníkov a tiež rastom záujmu o toto štúdium. V školskom roku 1998/1999 bolo naplnených všetkých päť ročníkov. V školskom roku 1999/2000 bolo, okrem učiteľského smeru Ekológia a environmentalistika, otvorené jednoodborové štúdium Životné prostredie – Environmentalistika, špecializácia Environmentálne ekológia. Počet študentov vo všetkých ročníkoch vzrástol a pohyboval sa medzi 400 až 500.

Ústav krajinnej ekológie SAV, Pobočka Nitra, sa podieľal na zahájení výučby a zabezpečoval personálne, materiálne a priestorovo výučbu pre aprobáciu s ekológiou. V rokoch 1994 – 1997 prednášali pracovníci ústavu, v rámci čiastkových úväzkov – prof. RNDr. Milan Ružička, DrSc., RNDr. Adriana Králiková, CSc., a na základe dohody RNDr. Juraj Hreško, CSc. Od roku 1998 prešli na Fakultu prírodných vied UKF v Nitre na plný úväzok prof. RNDr. Milan Ružička, DrSc., a RNDr. Juraj Hreško, CSc., s tým, že čiastkové úväzky si ponechali na Ústave krajinnej ekológie SAV. V rámci čiastkového úväzku prednášal Dr. Stanislav David. Na vedení seminárnych prác sa, okrem uvedených pracovníkov, podieľal aj RNDr. Ľuboš Halada. Z Katedry geografie FPV zabezpečovala povinnosti tajomníčky katedry na čiastkový úväzok RNDr. Hilda Kramáreková.

Katedra ekológie a environmentalistiky, ako spoločné pracovisko, mala v priestoroch Ústavu krajinnej ekológie SAV jednu učebňu a od školského roka 1995/1996 jedného interného pracovníka. Od 1. novembra 1996 získala katedra vlastné priestory, kde sa umiestnili pracovníci a väčšia časť výučby. Katedra bola postupne vybavovaná prístrojovou technikou a učebnými pomôckami.

Pre Ústav krajinnej ekológie SAV bolo prínosom, že prostredníctvom združeného pracoviska mohol získavať software a učebné pomôcky bezplatne alebo so zľavou určenou na zabezpečenie výučby. Na príklad, v roku 1996 získal ústav bezplatne databázu podľa druhov pozemkov s poznámkami ku kultúram za katastrálne územie Slovenska, software GIS Mapping Office a tri nadväzujúce programy.

Existencia spoločného pracoviska SAV a UKF v Nitre bola v roku 1997 oficiálne podporená a zarámovaná Dohodou o spolupráci medzi Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskou akadémiou vied v Bratislave. Táto dohoda ešte rozšírila možnosti spolupráce, ktoré boli zakotvené v Zmluve, uzatvorenej medzi Fakultou prírodných vied Vysokej školy pedagogickej v Nitre a Ústavom krajinnej ekológie SAV.

Od roku 1998 začala Katedra ekológie a environmentalistiky FPV realizovať platené diaľkové bakalárskej štúdium, ktoré zabezpečovalo pre katedru mimoriadne finančné prostriedky. Z dotácií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, darovacieho účtu a podnikateľskej činnosti, bolo možné katedru dobudovať výpočtovou technikou a prístrojmi na náročnejšiu výučbu. Materiálne zabezpečenie sa dostalo na primeranú úroveň. So zreteľom na túto skutočnosť sa spoločné pracovisko stalo hospodársky nezávislé. Napriek tomu, že v zmysle uzatvorenej dohody malo spoločné pracovisko možnosť byť podporované obidvoma zmluvnými stranami, začalo byť materiálne  plne zabezpečované zo strany Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Ústav krajinnej ekológie SAV poskytoval odbornú pomoc pri výučbe a konzultáciách študentov a katedra riešila s ústavom spoločný grantový projekt VEGA.

Profilácia štúdia vyplývala z učebného päťročného študijného plánu. V 1. ročníku boli zaradené predmety všeobecného základu pre ďalšie štúdium. Okrem základov matematiky, fyziky a chémie, ktoré sú aplikované na problematiku prostredia, bolo ťažisko poznatkov na všeobecnej ekológii a základoch o biote a abiote. Na to nadväzovali v 2. ročníku predmety o živých systémoch a ich neživého prostredia. V 3. ročníku sa rozširovalo poznávanie systémov na úrovni krajiny a jej ekologické systémy prírodné aj človekom vytvorené a na prírodné zdroje. Environmentálna problematika, vzťahy medzi človekom a jeho prostredím v celej ich šírke a trvalo udržateľný rozvoj ľudskej spoločnosti, mali ťažisko v 4. a 5. ročníku. Novým prvkom vo výučbe bolo praktické seminárne štúdium, ktoré viedlo študentov k samostatnej práci, pod vedením učiteľov. Veľkou pomocou pri vedení seminárnych a neskôr diplomových prác boli pracovníci Ústavu krajinnej ekológie SAV .

Základnú koncepciu, že v prvých troch ročníkoch dostali študenti základy ekológie a nadväzných disciplín a v posledných dvoch ročníkoch boli oboznámení s environmentálnou problematikou, bolo potrebné, po zavedení dvojstupňového štúdia, upraviť. Študenti museli získať tento dvojstupňový pohľad už ma úrovni bakalárskeho štúdia a v magisterskom doplniť o špecializovanú nadstavbu.

Katedru ekológie a environmentalistiky od vzniku ako spoločné pracovisko Ústavu krajinnej ekológie SAV a Fakulty prírodných vied UKF v Nitre viedol prvých  10 rokov prof. RNDr. Milan Ružička, DrSc. do 31.3. 2004. Skutočnosť, že na pracoviskách SAV sa dosiahli viditeľné pokroky v rozvoji ekologických a environmentálnych disciplín a tiež dislokácia pracovísk do Nitry, podnietila a umožnila urobiť konkrétne kroky na realizáciu tejto spolupráce. Slovenská akadémie vied má zásluhu na založení a úspešnom rozvoji výučby ekológie a environmentalistiky vo všetkých akreditovaných formách štúdia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V súčasnosti je Ústav krajinnej ekológie externým školiacim pracoviskom UKF v Nitre pre výchovu doktorandov. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre dáva možnosť uplatniť vedecké poznatky a výsledky získané na pracoviskách SAV pri výchove vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov a pri príprave mladých vedeckých pracovníkov, ktorí môžu vhodnou formou rozšíriť možnosti výskumu na pracoviskách SAV, aj  formou diplomových alebo doktorandských prác.

Takéto spojenie síl je prínosom pre zúčastnené inštitúcie. V tomto prípade aj pre rozvoj ekológie a environmentalistiky vo vede a v praktickom živote. Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre sa ďalej rozvíjala a rozvíja pod vedením Prof. RNDr. Juraja Hreška, PhD., ktorý úspešne zavŕšil druhých 10 rokov jej existencie.

Ďalší rozvoj katedry

Druhé desaťročie Katedry ekológie a environmentalistiky začalo s veľkým rešpektom a zodpovednosťou, ktorá prirodzene bola spojená s preberaním výsledkov práce uznávanej osobnosti profesora Ružičku. Rozbehnuté tempo aktivít nás však nenechalo dlho sa zamýšľať. Bolo potrebné pomerne rýchlo sa zapojiť do procesu formovania ECTS systému, čo znamenalo postupný prechod na kreditový systém a rozdelenie štúdia na bakalársky a magisterský stupeň výučby.

Priebežne sme sa venovali aj personálnemu posilňovaniu katedry a príprave podkladov pre skvalitnenie výučby a vedecko-výskumnej činnosti. Musím uviesť, že bez tímovej spolupráce a prevzatia spoluzodpovednosti riadenia katedry by sme to zvládali veľmi ťažko. Zástupkyňou vedúceho katedry sa stala Ing. Regina Mišovičová, PhD., študijné plány si zobrala na starosť Mgr. Zuzana Pucherová, PhD., tvorbu rozvrhov Ing. Viera Vanková, PhD. a starostlivosť o študentov učiteľských kombinácii RNDr. Oľga Kopcová, PhD.,  neskôr Mgr. Imrich Jakab, PhD.

Treba podotknúť, že sa doposiaľ podarilo zachrániť  aj terénne formy výučby, ktoré uskutočňujeme v Kostoľanoch pod Tríbečom a vo Východnej. Na ich postupnom etablovaní v študijných plánoch sa podieľali: Zuzana Pucherová, Milan Ružička, Juraj Hreško, Stanislav David, Jaroslav Košťál, Jana Bartová, Ivan Baláž, Regina Mišovičová, Katarína Tuharská, Viera Vanková, Peter Petluš, Imrich Jakab, Filip Tulis a David Turčáni.

Katedra postupne zabezpečuje konanie rigoróznych skúšok a obhajoby rigoróznych prác a udeľovanie akademického titulu "Doktor pedagogiky" (PaedDr.) v študijnom odbore Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, špecializácia Ekológia a konanie rigoróznych skúšok a obhajoby rigoróznych prác a udeľovanie akademického titulu "Doktor prírodných vied" (RNDr.) v študijnom odbore 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny. V roku 2005 sme pripravili a od roku 2006 sme získali akreditáciu pre tretí stupeň vzdelávania – Phd. štúdium v odbore 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny. V tom istom odbore sa nám podarilo získať najvyššiu métu v podobe spôsobilostí uskutočňovať habilitácie a inaugurácie.

Týmto bola vytvorená nová platforma vzdelávania, vedy a výskumu na KEE. Bol to nielen významný rozvojový moment katedry, ale zároveň prísun množstva povinností a administratívnej práce. Jej efekt však presiahol význam katedry, čím sa katedra zapojila do skvalitňovania činnosti fakulty aj univerzity. Priebežne sme sa venovali aj získavaniu projektov a podpore výskumu na katedre. Aby sme sa tímovo presadili aj vo výskume bol získaný projekt VEGA, ktorého výstupom prvý ráz v histórii katedry bola vedecká monografia – Krajina Nitry a jej okolia (2006).

Vedecké monografie a vysokoškolské učebnice či skriptá sa stali pre katedru východiskom pri skvalitňovaní personálneho rastu pracovníkov a tak sa postupne zapĺňali priestory prezentačnej vitríny. Podarilo sa nám v rámci projektov vytvoriť učebnice v anglickom jazyku, čím sme sa zaradili medzi pracoviská univerzity kompetentné pre vzdelávanie zahraničných študentov. Okrem týchto aktivít sme priebežne rozvíjali medzinárodnú spoluprácu a úspešne sme začali mobility študentov, pracovníkov a doktorandov. 

Novým fenoménom životaschopnosti katedry bola výchova a výučba vlastných doktorandov. Túto aktivitu sme rozšírili aj na naše školiace pracovisko – Ústav krajinnej ekológie SAV a katedry na FPV UKF v Nitre, kde potrebovali zvyšovať kvalifikačný rast pracovníkov. Podobne môžeme povedať aj o habilitáciách a inauguráciách. V istom čase sme boli jediným pracoviskom na Slovensku, kde sme mali akreditované všetky stupne výučby a práva vykonávať habilitačné a inauguračné konania v odbore ochrana a využívanie krajiny.

V súčasnosti prekonávame obdobie úbytku študentov jednodoborového štúdia no mierne stúpa záujem o učiteľskú kombináciu Ekológie. Trvale je významný záujem o doktorandské štúdium.  III. stupeň štúdia je tak z hľadiska počtu študentov a dúfam, že aj po kvalitatívnej stránke  na poprednom mieste na FPV ako aj v rámci UKF v Nitre. Myslím si, že životaschopnosť katedry a jej udržateľný rast je prirodzeným pokračovaním po trajektórii vývoja určeného atribútmi úsilia, zmysluplnosti a pozitívnej motivácie všetkých pracovníkov katedry.