Zahraničná spolupráca

Katedra ekológie a environmentalistiky pri svojej výskumnej a publikačnej činnosti spolupracuje s viacerými zahraničnými univerzitnými a výskumnými pracoviskami.
Priamo v projekte je zabezpečené zapojenie 2 špičkových zahraničných vedcov reprezentujúcich popredných odborníkov v oblasti priestorového modelovania, vývoja krajiny a ekosystémových služieb (v rámci aktivity 2). Účelom ich zapojenia je zvýšiť medzinárodnú konkurencieschopnosť a excelentnosť výskumu. Ide o nasledovných odborníkov:
doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc. – výskumný pracovník Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. CzechGlobe, vedúci Oddělení ukádání uhlíku v krajině. Špecializácia: biodiverzita a klimatické zmeny, bilancia uhlíku v krajine, hodnotenie ekosystémových funkcií a služieb
http://www.czechglobe.cz/cs/kontakty/113/
https://publons.com/researcher/2524746/pavel-cudlin/
doc. RNDr. Vilém Pechanec, PhD. – docent Katedry geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho špecializáciou je environmentálna geoinformatika, geografické informačné systémy, modelovanie ekosystémových služieb. http://www.geoinformatics.upol.cz/member/vilem-pechanec
https://publons.com/researcher/2503848/vilem-pechanec/
Spolupráca sa uskutočňuje rôznymi formami:

Odborné konzultácie a spolupráca pri tvorbe modelov zmien krajiny

Hodnotenie ekosystémových služieb na národnej úrovni – porovnanie metodických prístupov v SR a ČR

Modelové územia v rôznych typoch krajiny Slovenska a Českej republiky – vzájomná účasť na výskume, príprava publikácií.