Environmentálne laboratórium KEE

Využitie:

Laboratórium sa využíva pri riešení vedecko-výskumných úloh pracovníkov Katedry ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre. Využíva sa pri spracovaní a vyhodnocovaní rôzneho abiotického a biotického materiálu získaného v rámci terénneho výskumu, ďalej v praktickej výučbe na katedre, príp. pri riešení vybraných bakalárskych, diplomových a dizertačných prác. Slúži k vytvoreniu možností na determináciu vybraných skupín rastlín a živočíchov a zároveň aj ako depozit botanického a zoologického materiálu. Materiál sa ďalej využíva pri stanovení podmienok prostredia hodnotených druhov, pri zisťovaní ich vzťahu k prostrediu a pri hodnotení stavu jednotlivých zložiek životného prostredia s využitím bioindikačných vlastností hodnotených druhov. V laboratóriu sa spracovávajú dáta pomocou geografických informačných systémov, najmä pri hodnotení priestorových analýz a syntéz krajiny (digitalizácia mapových diel - historických a súčasných topografických máp, spracovanie a interpretácia leteckých a družicových snímok, georeferencovanie, spracovanie údajov GPS z terénneho mapovania, štatistické analýzy a syntézy, priestorové a časové modelovanie krajinnoekologických javov).

Vybavenie laboratória:

Priestor laboratória je vybavený laboratórnym nábytkom (skrine, skrinky, 3 laboratórne stoly, 4 laboratórne stoličky a umývací stôl), zakúpeným z finančných prostriedkov Dekanátu FPV (Laboratóriá FPV). Z týchto finančných prostriedkov bolo zabezpečené nasledovné prístrojové a softvérové vybavenie:

 • Binokulárny mikroskop - Leica DM750
 • Kamera k mikroskopu – Leica EC3
 • Stereolupa Novel ZTX-E
 • Profesionálny terénny notebook - Tablet Panasonic Toughbook CF – 19RHRAHQ3
 • Grafický tablet Wacom Intuos4 XL DTP
 • Laboratórna chladnička ELECTROLUX
 • Laboratórna mraznička ELECTROLUX
 • Aplikačný softvér ArcGIS Desktop 10 Teaching & Research Lab Kit – ArcInfo Single/Concurrent Use s rozšíreniami: Spatial Analyst, 3D Analyst, Geostatistical Analyst, Network Analyst, Publisher, Schematics, Tracking Analyst, Data Interoperability
 • Grafický softvér CorelDRAW Graphics Suite X5 Education License ML

V roku 2011 sa začalo s realizáciou štrukturálneho projektu Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ Operačný program Výskum a vývoj s názvom Environmentálne aspekty urbanizovaného prostredia (ITMS kód projektu: 26220220110). Hlavným cieľom projektu je tvorba diagnostických postupov, sledovanie vzťahov medzi miestnou klímou, kvalitou ovzdušia, vegetáciou v urbanizovanom prostredí. V zmysle úloh a cieľov jednotlivých aktivít tohto projektu boli z finančných prostriedkov zabezpečené nasledovné prístroje a zariadenia:

 • Termometrická kamera
 • Planimeter
 • Anemometer s multifunkčnými sondami
 • Stolný digestor
 • Digitálna priemerka
 • Elektronický dendrometer
 • USB Dataloggery (12 ks)
 • Profi meteo stanica
 • Bezkontaktný infračervený teplomer s vlhkomerom (2 ks)
 • Sektorová priemerka
 • Technické váhy
 • Autokláv
 •  Multikomponentný analyzátor kvality ovzdušia s plynovými senzormi
 •  Luxmeter
 • Výškomer s laserovým a ultrazvukovým diaľkomerom´´
Z finančných prostriedkov katedry, projektu KEGA a projektu FCVV bolo doplnené laboratórne prístrojové vybavenie nasledovne:
 • Mikroskop laboratórny Leica DM500 (školné KEE)
 • Mikroskop SM3 plus kamera Moticam (projekt KEGA 3/3087/05 Aktivizujúce metódy vyučovacieho procesu krajinnoekologických a environmentálnych vied na vysokých školách)
 •  Laserový diaľkomer s výškomerom
 •  Priemerka mechanická
 • USB Dataloggery (10 ks)
 • Anemometer s multifunkčnou klíma sondou