Projekt URANOS: Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd

logo: Európsky fond regionálneho rozvoja OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Základné informácie o projekte:

Výskumný projekt podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, OP Integrovaná infraštruktúra; Kód projektu v ITMS2014+: 313011W580
• 2. etapa podpory RIS3 tímov v zadefinovaných oblastiach špecializácie RIS3 (Research and innovation strategy).
• URANOS by mal mal rozvíjať najmä vedecké tímy, ktoré by využívali nainvestované prostriedky do centier 1. etapy. Druhou kľúčovou podmienkou podpory je zapojenie ďalšieho nainvestovaného technologického centra z minulých období, v prípade URANOSu to bolo vedeckovýskumné centrum AgroBioTech.
• Hlavné oblasti špecializácie podľa RIS3 sú: 1. zdravé potraviny a životné prostredie a 2. digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
• Hlavné  SK NACE odvetvie: poľnohospodárstvo
• RIS3 tímy budú reflektovať najmä 2 produktové línie: 1. adaptácia poľnohospodárstva na klimatické zmeny a 2. minimalizácia degradácie poľnohospodárskych pôd

Špecifiká a zaujímavosti projektu
• Po prvýkrát sa na Slovensku poskladal tím odborníkov z klimatológie, numerickej meteorológie, pedológie, krajinnej ekológie, sociológie, agronómie , geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme, ktorý pripraví na báze vedeckého poznania inovatívne nástroje a dáta pre podporu správnych rozhodnutí v oblasti poľnohospodárstva a udržateľného rozvoja poľnohospodárskej krajiny.

Karta projektu

Predmet výskumu
• Satelitne založený diaľkový prieskum Zeme (DPZ)
• Klimatická zmena, komplexné hodnotenie dopadov a adaptácie v poľnohospodárstve
• Hodnotenie a včasná predikcia sucha
• Hodnotenie degradácie poľnohospodárskych pôd
• Návrh opatrení v poľnohospodárstve
• Scenáre zmien poľnohospodárskej a vidieckej krajiny

Aktivity a partneri projektu

A1 Tvorba DPZ produktov pre hodnotenie stavu poľnohospodárskych porastov, zmien poľnohospodárskej krajiny a predikčné krajinné modelovanie

ÚSTAV KRAJINNEJ EKOLÓGIE SAV (hlavný riešiteľ)

A2 Tvorba nových klimatických produktov vrátane regionálne špecifických scenárov zmeny klimatických ukazovateľov

SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV (Partner 3)

A3 Modelovanie dopadov klimatickej zmeny na pôdu a tvorba priestorovo diferencovaných informácií o pôde v agrárnej krajine

NÁRODNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE CENTRUM (Partner 1)

A4 Návrh adaptačných opatrení na predchádzanie negatívnych vplyvov v dôsledku klimatických zmien v poľnohospodárstve

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE(Partner 2)

A5 Hodnotenie socioekonomických a environmentálnych dopadov klimatických zmien

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE (Partner 4)

A6 Výskum nových techník spracovania, analýzy a vizualizácie odvodených údajov, automatizácia procesingu údajov z DPZ, priestorové modelovanie

YMS, A.S (Partner 5)

A7 Vývoj nástrojov na spracovanie a publikovanie špecifických typov dát

Forma realizácie projektu
• Podpora iniciatívy (vedeckej tímovej práce) v širšie zadefinovanom rámci, ktorý je opísaný vo výskumnom zámere
• Dlhodobý cieľ tejto iniciatívy je byť pripravený na podporu rozhodovania (vedomosťami a údajmi) v oblasti adaptácie poľnohospodárstva na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie pôd.
• do všeobecného rámca sú zakomponované okrem klimatických drajverov i všetky ostatné (politické, socioekonomické), čo vyústi do komplexných prístupov k predikciám zmien poľnohospodárskej krajiny a následnému hodnoteniu dopadov 
• Realizácia URANOSu bude prebiehať najmä prostredníctvom tzv. prípadových štúdií, ktoré budú jasne zadefinované v 1. etape URANOSu (Opis pracovných balíkov a harmonogram úloh - 1.etapa). Prípadová štúdia môže byť chápaná ako návrh samostatného projektu (podobne ako VEGA, APVV). Jej hlavný výsledok bude vo všeobecnosti vedecká publikácia.
• Tematicky by mali tieto projekty zapadať do všeobecného rámca definovaného vo výskumnom zámere. Vzhľadom k viacerým vedným prístupom a oblastiam budú tieto témy vymedzené do samostatných pracovných balíkov (WP).
• Každý WP bude mať identifikované hlavné výsledky – Deliverables (D), hlavné úlohy ako k nim bude smerovať - tasky (T) a predbežné výstupy - preliminary outputs (O)

Výstupy do praxe
• Nové priestorové klimatické produkty a nové regionálne scenáre zmeny klímy
• Inovatívne prístupy a priestorové dáta na báze satelitne založeného diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) využiteľné v poľnohospodárskej praxi
• Nové prístupy k hodnoteniu sucha a vývoja poľnohospodárskej úrody
• Nové prístupy k mapovaniu degradácie poľnohospodárskych pôd
• Nové aplikácie sezónnych prognóz sucha
• Nové databázy analýz o stave atmosférických a pôdnych parametrov, vychádzajúcich z meraní a modelovania v gridovej podobe s vysokým časovým a priestorovým rozlíšením
• Geodatabáza interpretovaných výstupov modelovania produkčného potenciálu pôd a pôdneho organického uhlíka v podobe otvorených údajov
• Katalóg opatrení na mitigáciu a adaptáciu vidieckej krajiny Slovenska vzhľadom ku klimatickým zmenám
• Geodatabáza interpretovaných výstupov modelovania erózie, zhutnenia a kontaminácie pôd v podobe otvorených údajov
• Návrh konkrétnych opatrení - metodika obrábania poľnohospodárskych pôd a manažmentu krajiny vedúcich k trvalo udržateľnej produkcii
• Potenciálne úrodové mapy (manažmentové zóny) na báze DPZ
• Nová geodatabáza DPZ založeného produktu pre monitoring vegetačného sucha na Slovensku.