Úloha UKF v projekte URANOS

Výskumná aktivita A5 - Hodnotenie socioekonomických a environmentálnych dopadov klimatických zmien
Účelom aktivity je hodnotenie hlavných dopadov predpokladaných zmien a  scenárov vývoja poľnohospodárskej krajiny na jej obyvateľov, užívateľov pozemkov a ich aktivity. Dôraz bude kladený na hodnotenie zmien v plnení základných environmentálnych funkcií a služieb a na socioekonomické aktivity, a to s využitím kombinácie metód prírodovedného, ekonomického a socio-kultúrneho výskumu.

Čiastkové aktivity

A.5.1. Dopady scenárov klimatických zmien na vidiecku krajinu – národná úroveň. 
Zostavenie databázy a hodnotenie hlavných faktorov poľnohospodárstva (klimatické faktory, plodiny, výnosy, zamestnanosť...), ich súvislostí so sociálno-ekonomickými faktormi (štatistické údaje na úrovni okresov), environmentálnymi faktormi (hlavné mimoprodukčné funkcie poľnohospodárskej krajiny) a predpokladanými vplyvmi v prípade rôznych scenárov (vstupy z aktivít A1-A4).
Termín: 04/2020-12/2021

A.5.2. Dopady scenárov klimatických zmien na vidiecku krajinu – regionálna úroveň.
Zber údajov, zostavenie databázy, prieskumy v modelových územiach (koordinácia území s aktivitami A1-A4). Hodnotenie vývoja a  predikcia sociálno-ekonomických vplyvov (hlavné ekonomické ukazovatele, sociálne vplyvy – zamestnanosť, produkčné, sociálne a kultúrne funkcie poľn. krajiny) a environmentálnych vplyvov (regulačné a podporné funkcie poľn. krajiny). 
Termín: 04/2021-12/2022


A5.3. Percepcia obyvateľstva a farmárov na modelové scenáre zmeny poľnohospodárstva na Slovensku (vrátane hodnotenia reakcie na alternatívne nástroje politickej intervencie) – prieskum v modelových územiach (dotazníkový prieskum, workshopy, deliberatívne hodnotenie), vyhodnotenie a formulácia cieľov a opatrení ako reakcia na zistené skutočnosti.
Termín: 07/2022-06/2023


Základné míľniky výskumnej aktivity
• Hodnotenie hlavných ekosystémových funkcií a služieb vidieckej krajiny Slovenska (12/2021)
• Definovanie významných vplyvov hlavných scenárov klimatických zmien v rámci územia SR na vidiecku krajinu a jej funkcie (06/2022)
• Zostavenie pracovných skupín stakeholdrov a zahájenie aktivít v modelových územiach (09/2022)
• Záverečné workshopy v modelových územiach (01-04/2023)
Základné výsledky výskumnej aktivity, ktoré sa očakávajú pri jej ukončení
• Priestorová a údajová databáza vybraných environmentálnych, sociálnych a ekonomických ukazovateľov na národnej úrovni a pre modelové regióny
• Výskumná správa o environmentálnych a sociálno-ekonomických vplyvoch scenárov klimatických zmien na vidiecku krajinu Slovenska 
• Výskumná správa o percepcii obyvateľov a dotknutých skupín na modelové scenáre klimatických zmien
• Katalóg opatrení na mitigáciu a adaptáciu vidieckej krajiny Slovenska vzhľadom ku klimatickým zmenám.

Diseminácia
• Workshopy a informačné dni v modelových územiach
• Príspevky na vedeckých konferenciách
• Vedecké a odborné publikácie