Hlavné aktivity projektu

V rámci projektu sú riešené 2 hlavné aktivity:

 • Aktivita 1: Komplexné hodnotenie vývoja využívania vidieckej krajiny a plnenia jej funkcií s dôrazom na environmentálne súvislosti
 • Aktivita 2: Integrácia environmentálnych faktorov vývoja vidieckej krajiny v kontexte zmeny klímy.

Aktivita 1: Komplexné hodnotenie vývoja využívania vidieckej krajiny a plnenia jej funkcií s dôrazom na environmentálne súvislosti

Aktivita sa delí na 3 čiastkové aktivity, ktoré boli riešené paralelne v období 2016-18. Ich cieľom je komplexné hodnotenie rôznych faktorov formujúcich doterajší vývoj, súčasný stav a predpokladané trendy vývoja vidieckej krajiny na Slovensku.
Čiastková aktivita 1.1: Vývoj a trendy využívania vidieckej krajiny a súvisiace environmentálne riziká a hrozby
V rámci aktivity prebiehajú výskumné činnosti v rôznych modelových územiach v rámci Slovenska, zamerané na nasledovné hlavné okruhy problémov:

 • Dlho- a strednodobý vývoj zmien krajinnej štruktúry (využívania krajiny) na rôznych priestorových úrovniach a hodnotenie hlavných faktorov zistených zmien
 • Integrovaný prístup k dlhodobo udržateľnému využívaniu krajiny – teoretický rámec
 • Vplyv poľnohospodárstva na ekologickú kvalitu a stabilitu krajiny (zameranie na intenzívne využívanú nížinnú krajinu a na vinohrady)
 • Archetypy krajiny a historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny Slovenska a ich vzťah k ekologickej stabilite a environmentálnej kvalite územia
 • Vzťah rekreácie a cestovného ruchu ku krajinným faktorom a hodnotenie environmentálnych dôsledkov turizmu
 • Mapovanie a hodnotenie problematiky erózie poľnohospodárskej pôdy (faktory erózie, vplyv využívania krajiny a agrotechnických opatrení)
 • Ohrozenie územia záplavami a povodňovými stavmi vodných tokov
 • Využitie metód GIS a DPZ v environmentálnom výskume. 

Čiastková aktivita 1.2:  Ekosystémové funkcie a služby krajiny so zameraním na pôdohospodárstvo
V rámci aktivity prebiehajú výskumné činnosti v oblasti teórie, metodológie a praktických príkladov hodnotenia ekosystémových funkcií a služieb, najmä:

 • Teória a metodológia hodnotenia ekosystémových funkcií a služieb (v spolupráci so zahraničnými pracoviskami)
 • Hodnotenie a modelovanie kultúrnych ekosystémových služieb
 • Využitie koncepcie ekosystémových služieb v plánovaní a riadení využívania krajiny (vrátane pôdohospodárstva) a v manažmente životného prostredia
 • Tradičné a moderné poľnohospodárstvo vo vzťahu k ekosystémovým funkciám a službám
 • Úloha vegetácie pri poskytovaní ekosystémových služieb vo vidieckej krajine.

Čiastková aktivita 1.3:  Environmentálne faktory biotického prostredia vidieckej krajiny
V rámci aktivity prebiehajú výskumné činnosti v rôznych modelových územiach v rámci Slovenska, zamerané najmä na mapovanie vybraných biotických faktorov a hodnotenie ich vzťahu ku kvalite životného prostredia a využívaniu územia, najmä:

 • Mapovanie vybraných skupín bezstavovcov (pavúky, chrobáky, vážky) v rôznych typoch územia, hodnotenie ich vzťahu k využívaniu a antropizácii územia
 • Mapovanie drobných zemných cicavcov v rôznych typoch územia, hodnotenie vzťahu ich výskytu a populačných charakteristík k využívaniu krajiny a antropogénnym faktorom
 • Mapovanie dravých vtákov, hodnotenie ich hniezdnych a potravných preferencií vo vzťahu k štruktúre krajiny a poľnohospodárskemu využívaniu územia
 • Mapovanie výskytu inváznych druhov rastlín na Slovensku a hodnotenie ich vzťahu k využívaniu územia a environmentálnym faktorom
 • Hodnotenie významu mokraďných ekosystémov v poľnohospodárskej krajine pre biodiverzitu územia
 • Hodnotenie efektívnosti systému ochrany prírody vo vzťahu k ochrane biodiverzity územia.

Aktivita 2: Integrácia environmentálnych faktorov vývoja vidieckej krajiny v kontexte zmeny klímy

Aktivita je založená na čiastkových výsledkoch dosiahnutých v predchádzajúcej aktivite – predstavuje jej integráciu s hlavným cieľom vyhodnotenia hlavných environmentálnych faktorov vývoja vidieckej krajiny, stanovenia ich dôležitosti, intenzity vplyvu, vzťahu k pôdohospodárskym aktivitám a formulovania základných zásad a opatrení na zvýšenie odolnosti krajiny voči hlavným rizikám - s dôrazom na zmenu klímy.
Tento postup je založený najmä na rôznych metódach hodnotenia funkcií vidieckej krajiny a ekosystémových služieb. Ide o náročnú vedeckú problematiku vyžadujúcu špičkovú orientáciu v oblasti základného a aplikovaného environmentálneho výskumu vo svete, analytické schopnosti a identifikáciu podstatných otázok pre projekt na základe štúdia veľkého množstva literatúry. V tejto aktivite je preto dôležitá aj účasť špičkových zahraničných odborníkov (formou návštev na zahraničných pracoviskách, konzultáciách a školeniach, ale aj účasti zahraničných vedcov na spoločnom výskume). K hlavným okruhom riešenia aktivity patria:

 • Environmentálne faktory a súvislosti stavu a vývoja vidieckej krajiny - hodnotenie vplyvu vybraných antropogénnych  javov, faktorov a procesov na využívanie a kvalitu krajiny (najmä poľnohospodárstvo, čiastočne lesné hospodárstvo, urbanizácia, výroba, nevýrobný sektor a iné súvisiace činnosti).
 • Sociálne faktory a súvislosti stavu a vývoja vidieckej krajiny - sociálna štruktúra, postoje a preferencie obyvateľov, hodnotové orientácie.
 • Ekonomické faktory a súvislosti stavu a vývoja vidieckej krajiny - vybrané faktory a procesy vplývajúce na využívanie a kvalitu krajiny a životného prostredia (ekonomické činnosti a kapitál v modelových územiach)
 • Celkové hodnotenie krajinných faktorov a funkcií vplývajúcich na predpoklady využívania vidieckej krajiny a poskytovanie ekosystémových funkcií a služieb, so zameraním na agroekosystémy.
 • Integrované hodnotenie a ocenenie vybraných ekosystémových funkcií a služieb vidieckej krajiny (Produkčné služby, Regulačné služby a podpora ekosystémových funkcií, Kultúrne služby).
 • Hodnotenie odolnosti vidieckej krajiny voči hlavným rizikám, vrátane synergií a kompenzácií ekosystémových funkcií a služieb
 • Návrhy na využitie vedeckých výsledkov projektu – zameranie na oblasť plánovania udržateľného využívania územia a racionálneho hospodárenia v krajine (pôdohospodárstvo a regionálny rozvoj) a na manažment životného prostredia vrátane adaptačných opatrení na zmenu klímy.