Štúdium

Bakalárske štúdium
3-ročný študijný program Aplikovaná ekológia a environmentalistika a učiteľská aprobácia Ekológia

Magisterské štúdium

2-ročný študijný program Environmentalistika a učiteľská aprobácia Ekológia

Doktorandské štúdium
študijný program Environmentalistika v študijnom odbore Ochrana a využívanie krajiny

Rigorózne skúšky

Katedra zabezpečuje konanie rigoróznych skúšok a obhajoby rigoróznych prác a udeľovanie akademického titulu "Doktor pedagogiky" (PaedDr.) v študijnom odbore Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, špecializácia Ekológia a konanie rigoróznych skúšok a obhajoby rigoróznych prác a udeľovanie akademického titulu "Doktor prírodných vied" (RNDr.) v študijnom odbore Ochrana a využívanie krajiny

Kvalifikačné skúšky

Katedra zabezpečuje výchovu pedagogických pracovníkov a vydávanie vysvedčení o rozšírení pedagogickej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou pre absolventov učiteľského štúdia v predmete Ekológia a environmentalistika (prvá a druhá kvalifikačná skúška pre učiteľov základných a stredných škôl).

Habilitácie docentov a inaugurácie profesorov v odbore Environmentalistika


--------------------------------------------------------
Na stiahnutie:

Témy bakalárskych, záverečných a diplomových prác

Zoznam tém pre školský rok 2020/2021

Manuál pre písanie záverečnej práce

Vzor spracovania záverečnej práce - manuál (*.pdf)

Šablóna záverečnej práce (*.dot)