Projekt: Zmierňovanie rizík vývoja vidieckej krajiny a zvyšovanie jej odolnosti voči zmene klímy posilňovaním ekosystémových funkcií a služieb

logo: Európsky fond regionálneho rozvoja OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Názov projektu: Zmierňovanie rizík vývoja vidieckej krajiny a zvyšovanie jej odolnosti voči zmene klímy posilňovaním ekosystémových funkcií a služieb

Názov a sídlo prijímateľa: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra

Miesto realizácie: SR/Nitriansky kraj/Nitra

Výška NFP: 662 339,47 €

Stručný popis:

Výskumný projekt Katedry ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre je orientovaný na životné  prostredie, krajinu a jej využívanie, pričom je zameraný predovšetkým na rozvoj inovatívnych a originálnych metód hodnotenia tzv. ekosystémových funkcií  a služieb, ktoré sú v súčasnosti vo svete rozpracovávané  a zaznamenávajú značný rozvoj, avšak v rámci výskumu v SR sú doposiaľ nedostatočne využívané. Prístup je založený na využití, prehĺbení a rozpracovaní výsledkov základného výskumu a na konzultáciách a metodologických usmerneniach špičkových zahraničných odborníkov.
Hlavná téma výskumného projektu „Zmierňovanie rizík vývoja vidieckej krajiny a zvyšovanie jej odolnosti voči zmene klímy posilňovaním ekosystémových funkcií a služieb” je zameraná na výskum a hodnotenie vidieckej krajiny z hľadiska súčasného a budúceho vývoja – najmä vo vzťahu k využívaniu krajiny, hlavným rizikám spojeným s prírodnými a antropogénne podmienenými procesmi, ako aj k plneniu ekosystémových funkcií a služieb krajiny. Výskum vyúsťuje do návrhu inovačných stratégií v oblasti manažmentu životného prostredia, racionálneho hospodárenia vo vidieckej krajine (najmä poľnohospodárstvo, čiastočne aj lesné a vodné hospodárstvo), a to s dôrazom na zvyšovanie odolnosti krajiny a poľnohospodárskej pôdy voči dôsledkom zmeny klímy.
Téma projektu je plne v súlade so strategickým programom výskumu a vývoja SR - v rámci  rozpracovania oblastí špecializácie RIS3SK v špecializácii Pôdohospodárstvo a životné prostredie sa kladie dôraz na  výskum zameraný na identifikáciu, ochranu a revitalizáciu vidieckej krajiny, jej produkčnej schopnosti pre zachovanie udržateľnej úrovne ekosystémových služieb, výroby potravín a krmív, obnoviteľných zdrojov energie a bio-technických surovín. Výskumno-vývojová téma predkladaného projektu je v súlade s viacerými prioritami špecializácie, rovnako tak s oblasťou výskumu a podpory inteligentných technológií v manažmente poľnohospodárskej krajiny.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.