Výstupy projektu

Na základe výskumu projektu a súvisiacich aktivít členov Katedry ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre boli v r. 2016-18 publikované vedecké monografie, učebné texty, odborné a vedecké práce v zahraničných a domácich vedeckých časopisoch, ako aj práce v zborníkoch z vedeckých konferencií.
V rokoch 2016-18 boli pracovníci KEE FPV autormi 3 vedeckých monografií, autormi, resp. spoluautormi 2 kapitol vo vedeckých monografiách, 16 vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch, 24 vedeckých prác v časopisoch registrovaných v databázach WoS alebo Scopus, 14 prác v ostatných vedeckých časopisoch, 17 publikovaných príspevkov na zahraničných vedeckých konferenciách registrovaných v databázach WoS alebo Scopus. K najvýznamnejším úspechom vo vedeckej činnosti v týchto 3 rokoch patrí spoluautorstvo vedeckých prác uverejnených v časopisoch s vysokým impaktom – najmä Ecosystem Services (IF 4,072), Land Use Policy (IF 3,194), Ecological Engineering (IF 2,914), Sustainability (IF 2,075).
Priamo z projektu boli podporené publikácie z r. 2019 v domácich vedeckých časopisoch:
Ekologické štúdie (ISSN 1338-2853), http://147.213.211.222/taxonomy/term/922
Geografické informácie (ISSN 1337-9453), http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/index.php/publikacie/publ/geograficke-informacie

Zoznam podporených publikácií

Baláž, I., Tulis, F., Kovárová, N., Šumichrast, J. 2019. Fluktuácia početnosti hraboša poľného na západnom Slovensku a možnosti jeho monitoringu. Ekologické štúdie. Roč. 10, č. 1, s. 25-40. ISSN 1338-2853
Link: http://publikacie.uke.sav.sk/sites/default/files/2__Balaz%20a%20kol.%20_str.%2025-40.pdf
Bugár, G., Pucherová, Z. 2019. Ekologicky významné krajinné prvky v obciach okresu Nitra. Geografické informácie. Roč. 23, č. 1, s. 15-29. ISSN 1337-9453
Link: http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/images/geograficke_informacie/2019_23_1/bugar,%20pucherova.pdf
Holečková, K.,Baláž, I., Tulis, F., Klimant, P. 2019. Ektoparazity drobných zemných cicavcov chránených vtáčích území juhozápadného Slovenska. Ekologické štúdie. Roč. 10, č. 1, s. 106-118. ISSN 1338-2853
Link: publikacie.uke.sav.sk/sites/default/files/8_Holeckova_Balaz%20a%20kol.%20_str.%20106-118.pdf
Krumpálová, Z., Mesárošová, J., Petrovičová, K. 2019. Invázny potenciál slizovca iberského (Arion vulgaris) v urbánnom prostredí Nitry. Ekologické štúdie. Roč. 10, č. 2, s. 65-74. ISSN 1338-2853
Link: http://publikacie.uke.sav.sk/sites/default/files/8_Holeckova_Balaz%20a%20kol.%20_str.%20106-118.pdf
Langraf, V., Petrovičová, K., Krumpálová, Z., Porhajašová, J., Babošová, Noskovič, J. 2019. Morfometrická variabilita medzi populáciami Carabus hortensis Linnaeus, 1758 (Cleoptera, Carabidae) v smere gradientu mesto – vidiek. Ekologické štúdie. Roč. 10, č. 2, s. 75-87. ISSN 1338-2853
Link: http://publikacie.uke.sav.sk//sites/default/files/7__Langraf%20a%20kol._str.%2075-87.pdf
Mesároš, M., Mišovičová, R. 2019. Možnosti rozvoja cykloturistiky v mikroregióne Cedron – Nitrava. Geografické informácie. Roč. 23, č. 2, s. 16-33. ISSN 1337-9453
Link: http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/images/geograficke_informacie/2019_23_2/mesaros,%20misovicova.pdf
Petlušová, V., Petluš, P. 2019. Analýza vybraných faktorov prostredia pri hodnotení procesov vodnej erózie v podmienkach nížinnej pahorkatiny. Geografické informácie. Roč. 23, č. 1, s. 48-62. ISSN 1337-9453
Link: http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/images/geograficke_informacie/2019_23_1/petlusova,%20petlus.pdf
Rózová, Z., Turanovičová, M. 2019. Hodnotenie vybavenosti vegetačných plôch v rámci rekreačných služieb v meste Nitra. Geografické informácie. Roč. 23, č. 1, s. 63-72. ISSN 1337-9453
Link: http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/images/geograficke_informacie/2019_23_1/rozova,%20turanovicova.pdf
Rózová, Z., Turanovičová, M. 2019. Vegetácia z pohľadu využiteľnosti pre rekreačnú funkciu. Ekologické štúdie. Roč. 10, č. 1, s. 54-62. ISSN 1338-2853
Link: http://publikacie.uke.sav.sk/sites/default/files/4_Rozova%20a%20kol._str%2054-62.pdf
Sofková, M., Čistoňová, Z., David, S. 2019. Invadovaná vegetácia lesných porastov európsky významných biotopov Veľký les a Dolný háj na Podunajsku. Ekologické štúdie. Roč. 10, č. 1, s. 4-24. ISSN 1338-2853
Link: publikacie.uke.sav.sk/sites/default/files/1__David%20a%20kol._str.%204-24.pdf
Szabová, L., Jakab, I. 2019. Implementácia integrovaného manažmentu krajiny a udržateľného rozvoja do výchovy a vzdelávania. Geografické informácie. Roč. 23, č. 2, s. 54-65. ISSN 1337-9453
Link: http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/images/geograficke_informacie/2019_23_2/szabova,%20jakab.pdf