Výskumné témy KEE pre rok 2020

T3.1 Analýza pôdohospodárskej a vidieckej politiky a praxe na Slovensku

Hlavný cieľ: Prehľad súčasného stavu inštitúcií, politík, plánovania a praxe v oblasti pôdohospodárstva na Slovensku
- Dokumenty EÚ a národné politiky a stratégie: Poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo, čiastočne lesné hospodárstvo (agrolesníctvo) . Napr. Program rozvoja vidieka, NAS (?), N direktíva... (spolupráca: SPU – prof. Pokrivčák, doc. Fáziková..., , NPPC, ÚKE SAV...)
- Inštitúcie v pôdohospodárstve: Ministerstvá a rezortné inštitúcie (štátna správa, kontrola, veda a výskum). Napr. Inštitút poľnohospodárskej politiky MP SR  (prof. Pokrivčák), Inštitút environmentálnej politiky MŽP SR (Martin Galis), PPA – Pôdohospodárska platobná agentúra, ARVI -Agentúra pre rozvoj vidieka, NPPC, NLC, VÚVH a SVP...
- Profesijné organizácie a regionálne združenia (komory, združenia…) - napr. SPPK (Stanislav Košán), Agroinštitút, záujmové združenia (Nár. sieť rozvoja vidieka, Vidiecky parlament VIPA SK, aktivity v rámci programu LEADER, projekty...)
- Analytické dokumenty v pôdohospodárstve (analýzy, výskum, hodnotiace dokumenty…)
- Vidiecke plánovanie a prax  - pozemkové úpravy (záväzné a smerné dokumenty, ich využitie – regionálna úroveň)

Výstup: Súbor poznatkov - systém fungovania pôdohospodárskej politiky a praxe  v SR (SWOT analýza?), hlavné faktory a výzvy rozvoja vidieka, indikátory, databáza dokumentov a informácií (okrem ŠÚ SR). 
 
T3.2 Tvorba údajovej databázy pôdohospodárskej a vidieckej štatistiky Slovenska


Hlavný cieľ: Zhromaždenie dostupných údajov o pôdohospodárstve Slovenska – poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo, súvisiace environmentálne, sociálne a ekonomické ukazovatele 
- FAO - globálny aspekt
- Databáza EUROSTATu (dostupné relevantné údaje na úrovni NUTS1-3)
- Tvorba štatistickej databázy na národnej úrovni (časové rady, podľa dostupnosti údajov) a regionálnej úrovni (kraje a okresy, podľa dostupnosti údajov - PPA, VÚEPP...)
- Údaje Pôdohospodárskej platobnej agentúry - prehľad údajov a možnosti získania
- Obecná štatistika (všetky relevantné demografické, sociálne a ekonomické štatistiky)

Výstup: Údajové databázy údajov s kľúčom (legendou), prepojené na GIS vrstvy (administratívne jednotky)

T3.3 Tvorba priestorovej databázy pôdohospodárstva a vidieckej krajiny

Hlavný cieľ: Zostavenie ucelenej priestorovej databázy obsahujúcej informácie využiteľné v ďalšej etape projektu a prepojenej na štatistické údaje. 
- Vývoj DKŠ na Slovensku, zmeny kategórií DKŠ (k.ú. - druhy pozemkov podľa ÚGKK; Corine LC zmeny 1990-2018)
- Základné priestorové jednotky pre hodnotenie vidieckej krajiny  (LPIS; JPRL, vodné pozemky)
- Priestorová databáza krajinných indikátorov (abiotické, biotické, land-use)
- Typizácia územia Slovenska z hľadiska podmienok pre pôdohospodárstvo (prírodná a sociálno-ekonomická typizácia s využitím viacrozmerných štatistických metód)

Výstup: Typizácia územia (prírodná a sociálno-ekonomická); priestorová databáza významných parametrov krajiny Slovenska (abiotické indikátory, zmeny krajiny, podiel druhov pozemkov...)

T3.4 Štúdium prístupov k výskumu kvality života vidieckeho obyvateľstva 

Fáza 1 - Review prístupov a poznatkov
Hlavný cieľ: zhromaždenie a usporiadanie informácií o metódach a dosiahnutých výsledkoch v oblasti hodnotenia vývoja vidieckych aktivít a kvality života na vidieku v podmienkach porovnateľných so Slovenskom (stredná a východná Európa, európske trendy)
- Rešerš literatúry (cca od r. 2000) podľa kľúčových slov, rozbor a výskumné námety
Výstup: Rešerš literatúry + databáza prác, kľúčových slov, výskumných metód


Fáza 2 – Tvorba výskumného modelu  WP3 (koncepcia a metodológia)
Hlavný cieľ: príprava teoretického a metodologického rámca ďalšej fázy WP3.
Výstup: Teoretický základ WP3 pre obdobie 2021-2023 (výskumný plán; náčrt metodických postupov; výber a dizajn prípadových štúdií).