Kontakty na zamestnancov a doktorandov

Ivan Baláž

Zamestnanci katedry | Staff

Kontakt

Obrázok kontaktu

profesor

Adresa:
Tr. A. Hlinku 1 Nitra 949 01 C-303

Email: Táto e-mailová adresa je chránená proti spamovacím robotom. Pre jej zobrazenie musíš mať zapnutý JavaScript.

Telefón: +421 37 6408 594

Stiahnuť informáciu ako: vCard

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie:

Vzdelanie:

-1994-1999-

Univerzita Konštantína Filozofa, FPV, Nitra – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, aprobácia: biológia – ekológia

-2000-2003-

Interná forma doktorandského štúdia (vedný odbor Environmentalistika 39-15-9), v septembri 2003 obhajoba dizertačnej práce „Ekológia, somatometria a rozšírenie druhov rodu Sorex na Slovensku“

-2010-

3.12.2010 – habilitačná prednáška (Vplyv využívania krajiny Slovenska na vybrané druhy drobných cicavcov) a obhajoba habilitačnej práce (Vplyv výškového gradientu na synúzie a habitus drobných cicavcov v podmienkach Slovenska) v študijnom odbore 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny

Zamestnanie:

-1999-2000-

stredoškolský učiteľ – Gymnázium, Golianova ulica Nitra

-od r. 2003-

výskumný pracovník na Univerzite Konštantína Filozofa, Fakulte prírodných vied, Katedre ekológie a environmentalistiky (KEE)

-od r. 2006-

člen Akademického senátu UKF v Nitre (člen Ekonomickej komisie Akademického senátu UKF v Nitre), člen Edičnej komisie FPV

-od r. 2008-

odborný asistent na KEE, FPV UKF v Nitre

-od r. 2010-

prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj na FPV UKF v Nitre a predseda Edičnej komisie FPV

Členstvo v spoločnostiach:

Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV – SEKOS

Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV - SZS

Slovenská ornitologická spoločnosť - SOS

Sympatizant Ochrany dravcov na Slovensku - Raptor Protection of Slovakia

Občianske združenie Pangaea

Pedagogická činnosť: (príloha)

Katedra ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre od akademického roka 1999/2000 prednášanie a cvičenie predmetov Ekológia environmentálnych systémov poloprírodných, Biogeografia, Ochrana genofondu, Všeobecná biológia, Špeciálna biológia, Všeobecná a špeciálna biológia, Metódy výskumu bioty, Metódy výskumu živočíchov, Všeobecná zoológia II., Ekológia živočíchov

Vedecké zameranie: (príloha)
Biológia a ekológia drobných zemných cicavcov (Rodentia, Soricomorpha) a ich ektoparazitov (blchy – Siphonaptera)

Projektová činnosť:

- vedúci projektu -

VEGA 1/4344/07 - Fauna a ekológia drobných zemných cicavcov (Rodentia, Insectivora) navrhovaného európsky významného územia Rokoš - Strážovské vrchy (2007-2009)
CGA V/1/2005 - Multimediálna učebnica environmentálnej výchovy pre základné a stredné školy (2005-2007)
UGA VI/4/2008 - Vybrané skupiny bioty ako indikátory stavu biotopov v okolí Nitry

- spoluriešiteľ -

VEGA 2/7164/20 - Ekologická a hydrologická optimalizácia potoka Paríž so zreteľom na ochranu biodiverzity Ramsarskej lokality – NPR Parížske močiare (2000-2002)
VEGA 1/1277/04 - Ekologické hodnotenie diverzity krajiny a biodiverzity Nitry a okolia (2004-2006)
VEGA 1/2364/05 - Hodnotenie biodiverzity, ekológie a biológie drobných zemných cicavcov reprezentatívnych biotopov Žitavskej a Nitrianskej pahorkatiny s rôznym stupňom antropogénneho zaťaženia (2005-2007)
VEGA 2/7131/27 - Dôsledky ťažby Nováckeho uhoľného ložiska na krajinnú štruktúru, sociálno-ekonomický rozvoj obce Koš a biodiverzitu Košských mokradí
VEGA 1/0590/10 - Vplyv výstavby vodných nádrží na krajinu a biodiverzitu
VEGA 2/0174/10 - Fungovanie nížinného lesného ekosystému pod tlakom globálnych environmentálnych zmien – výskumný objekt Báb
KEGA 3/0181/02 - Koncepcia študijných programov a príprava učebných textov z environmentálnej ekológie (2002-2004)
KEGA 3/3087/05 - Aktivizujúce metódy vyučovacieho procesu krajinno-ekologických a environmentálnych vied na vysokých školách (2005-2007)
CGA VI/6/2007 - Ekológia drobných zemných cicavcov (Rodentia, Insectivora) a roztočov (Acarina) remízok Nitrianskej pahorkatiny
CGA VI/2/2006 - Štúdium biológie a ekológie drobných zemných cicavcov v lesných formáciách okolia mesta Nitra

Rozvojový projekt MŠ SR EO 674 - Dobudovanie integrovaného laboratória pre monitoring životného prostredia

Zahraničné kultúrne a vzdelávacie projekty:
A-CENTRUM - Grantová schéma rozvoja ľudských zdrojov 2002/000.610-15, Kvalita trhu práce: podpora odborných školení a ďalšieho vzdelávania (2004 - 2005)

Štrukturálne fondy – Európsky sociálny fond:
A-CENTRUM 21 - A- Centrum pre 21. storočie – Od prezenčného k dištančnému vzdelávaniu (2007 - 2009)
www.prirodovedec.sk - FPV UKF, 2007 – 2008
11230100428 - ELBIEN English Language in Biology and Environmentalistics (2008-2009)
A-CENTRUM FPV UKF v Nitre – Centrum inovatívneho vzdelávania (od r. 2010)

Publikačná činnosť:

Zoznam publikácií (PDF)

Baláž I., 2003: Ekológia a rozšírenie druhov rodu Sorex na Slovensku. [Dizertačná práca] Nitra: Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre. 116 s. (1)
Baláž I., 2010: Vplyv výškového gradientu na synúzie a habitus drobných cicavcov v podmienkach Slovenska. [Habilitačná práca] Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre. 133 s. (2)
Baláž I., 2010: Somatic characteristic and reproduction of common vole, Microtus arvalis (Mammalia: Rodentia) populations in Slovakia. Biologia, Sect. Zoology (Bratislava) 65, 6: 1064-1071. ISSN 1335-6380 (3)
Baláž I., 2010: The influence of the Altitude on somatic characteristics size of common vole (Microtus arvalis) in Slovakia. Ekológia (Bratislava). 29, 2: 174-181. ISSN 1335-342X. (4)
Baláž I., Ambros M., 2005: Biológia, ekológia a rozšírenie druhov rodu Sorex na Slovensku. Nitra: FPV UKF, edícia Prírodovedec č. 194, 88 s. ISBN 80-8050-906-9. (5)
Baláž I., Ambros M., 2005: Drobné cicavce (Insectivora, Rodentia) Chráneného areálu Dropie a blízkeho okolia (Podunajská rovina). s. 187-196. In. Adamec M., Urban P. (eds.). Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VII. 2005. Zvolen: SAV, 239 s. ISBN 80-89035-71-X (6)
Baláž I., Ambros M., 2006: Shrews (Sorex spp.) somatometry and reproduction in Slovakia. Biologia, Sect. Zoology (Bratislava), 61, 5: 611-620. ISSN 1335-6380 (7)
Baláž I., Ambros M., 2007: Distribution of Soricidae in Slovakia and their dependency on altitude gradient. Acta Zoologica Universitatis Comenianae, 47, 1: 91-98. ISSN 1336-510X (8)
Baláž I., Ambros M., 2007: Rozšírenie, habitus populácie a rozmnožovanie druhov Crocidura Herm. a Neomys Kaup (Mammalia: Eulipotyphla) na Slovensku. Nitra: FPV UKF, edícia Prírodovedec č. 277, 99 s. ISBN 978-80-8094-221-2 (9)
Baláž I., Ambros M., 2010: Distribution and biology of Muridae family (Rodentia) in Slovakia. 1st part: Chionomys nivalis, Microtus tatricus, Microtus subterraneus, Myodes glareolus. Nitra: FPV UKF, edícia Prírodovedec č. 412, 115 s. ISBN 978-80-8094-724-8 (10)
Baláž I., Bridišová Z., Ambros M., 2007: Nálezy melanických foriem bielozúbky bielobruchej (Crocidura leucodon) a hraboša poľného (Microtus arvalis) na Podunajskej rovine. Lynx (Praha), n. s. 38: 99 - 102. ISSN 0024-7774. (11)
Baláž I., Jančová A., 2008: Porovnanie reprodukčnej aktivity a plodnosti Clethrionomys glareolus a Apodemus flavicollis v pahorkatinovom stupni krajiny (Hronská, Nitrianska a Žitavská pahorkatina). Folia faunistica Slovaca, 13, 3: 11-17. ISSN 1336-4529 (12)
Baláž I., Jančová A., Ambros M., 2008: Reštitúcia sysľa pasienkového (Spermophilus citellus) na Slovensku. Lynx (Praha), n. s. 39: 21 - 26. ISSN 0024-7774. (13)
Baláž I., Jančová A., Ambros M., Bridišová Z., 2008: Dynamika populácií drobných cicavcov v lesných ekosystémoch Nitrianskej pahorkatiny. Phytopedon (Bratislava), 7, 1: 155–162. ISSN 1336-1120 (14)
Baláž I., Jakabová S., Miklós P., 2009: Biológia a toxikológia drobných zemných cicavcov (Eulipotyphla, Rodentia) Ramsarskej lokality Poiplie. s. 391-396. In. Baláž, Ivan a kol. Mladí vedci 2009 – Zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra: FPV UKF, edícia prírodovedec č. 362, 1469 s. ISBN 978-80-8094-499-5. (15)
Baláž I., Hreško J., 2008: Nová lokalita výskytu bobra vodného v lužnom lese na východnom Slovensku. Phytopedon (Bratislava), 7, 1: 171–174. ISSN 1336-1120 (16)
Bridišová Z., Baláž I., 2007: Apodemus flavicollis a Clethrionomys glareolus v lesných ekosystémoch Nitrianskej pahorkatiny - Apodemus flavicollis and Clethrionomys glareolus in forest ecosystems of Nitra hillock. s. 311-318. In VIII. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou). – zborník príspevkov. Nitra: FPV UKF, edícia Prírodovedec č. 242, 916 s. ISBN 978-80-8094-106-2. (17)
Bridišová Z., Baláž I., Ambros M., 2006: Drobné cicavce Prírodnej rezervácie Alúvium Žitavy. Chránené územia Slovenska. 69: 7-9. ISSN 1335-1737 (18)
Hreško J., Pucherová Z., Baláž I., Boltižiar M., Bridišová Z. Bugár G., David S., Jančová A., Kaločaiová M., Košťál J., Mederly P., Mišovičová R., Petluš P., Petrovič F., Rózová Z., Vanková V., Tuhárska K., Ambros M., Bezák P., Ružička M., 2006: Krajina Nitry a jej okolia: Úvodná etapa výskumu. - Nitra: UKF, Edícia Prírodovedec č. 233, 182 s. - ISBN 80-8094-066-5 (19)
Jakabová S., Baláž I., Jakab I., 2010: Occurrence of risk elements cadmium and lead in small terrestrial mammals in Upper Nitra region. s. 347-351. In. Kečkéšová, L. (ed.) Mladí vedci 2010 – Zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých a pedagogických pracovníkov. Nitra: FPV UKF, edícia prírodovedec č. 419, 869 s. ISBN 978-80-8094-742-2. (20)
Jančová A., Massányi P., Naď P., Skalická M., Koréneková B., Drábeková J., Baláž I., 2005: Obsah ťažkých kovov v orgánoch Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) z oblasti jadrovej elektrárne. In Risk Factors of Food Chain V 2005: Proceedings Book of International Scientific Conference. Nitra: SPU, s. 110-113. ISBN 80-8069-594-6. (21)
Jančová A., Stawarz R., Formicki G., Baláž I., Martiniaková M., Drábeková J., 2006: Koncentrácia vápnika, medi, horčíka a zinku v obličkách a pečeni Sorex araneus. s. 132-135. In Massányi, P. et al. (eds.) Rizikové faktory potravového reťazca. Nitra: Zborník z medzinárodnej konferencie. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 333 s. ISBN 80-8069-760-4. (22)
Noga M., Ambros M., Baláž I., Jančová A., 2004: Poznámky k faune cicavcov (Insectivora, Chiroptera, Lagomorpha, Rodentia, Carnivora, Artiodactyla) Prírodnej rezervácie Žitavský luh a blízkeho okolia. In Rosalia. Spravodaj ochrany prírody, 17: 153-164. ISSN 80-900489-7-8. (23)
Tulis F., Baláž I., 2008: Potravné spektrum zimujúcej populácie myšiarky ušatej (Asio otus) na lokalite Bojnice-kúpele. s. 288-294. In. Rózová, Zdenka a kol. Mladí vedci 2008 – vedecké práce doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra: FPV UKF, edícia prírodovedec č. 301, 712 s. ISBN 978-80-8094-285-4. (24)
Uhrin M., Benda P., Ambros M., Baláž I., Dudich A., Hapl E., Reiter A., 2009: K faune hmyzožravcov (Erinaceomorpha, Soricomorpha) a hlodavcov (Rodentia) Národného parku Muránska planina a blízkeho okolia (stredné Slovensko). Lynx, n.s. (Praha), 40: 95-114. (25)
Baláž I., 2009: Blchy (Siphonaptera) Rokoša a prodromus sifonapterofauny drobných cicavcov Strážovských vrchov. In Rosalia (Nitra), Zborník vedeckých prác a štúdií. 20: 111-130. ISBN 978-80-970627-0-5. (pos26)
Baláž I., Ambros M., Polačiková Z., Jančová A., 2009: Synúzie drobných cicavcov (Mammalia: Eulipotyphla, Rodentia) Rokoša a blízkeho okolia. In Rosalia (Nitra), Zborník vedeckých prác a štúdií. 20: 161-182. ISBN 978-80-970627-0-5. (pos27)
Kršková M., Baláž I., 2009: Výskyt jazveca lesného (Meles meles) v južnej časti Rokoša. In Rosalia (Nitra), Zborník vedeckých prác a štúdií. 20: 183-194. ISBN 978-80-970627-0-5. (pos28)
Baláž I., 2010: Vplyv nadmorskej výšky na zmeny reprodukčnej aktivity a potenciálu hrdziaka lesného (Myodes glareolus). Acta Carp. Occ. 1: 51 - 59. ISSN 1804-2732. (pos29)
Baláž I., Ambros M., 2006: Porovnanie somatometrie populácií sysľa pasienkového (Spermophilus citellus) na letisku M. R. Štefánika v Bratislave a na letisku v Košiciach. In. Reussia. 4, 1-2: 247-256. (pos30)
Baláž I., 2010: Biometrická analýza hryzca vodného (Arvicola terrestris) na Slovensku. s. 19-26. In. Adamec M., Urban P., Adamcová M. (ed.). Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku IX. 2010. Zborník referátov z konferencie (Zvolen, 16.-17.10.2009), Ochrana prírody 26, ŠOP SR, Banská Bystrica, 114 s. (pos31)
Ambros M., Baláž I., Gajdoš P., 2010: Drobné zemné cicavce (Rodentia, Eulipotyphla) Bábskeho lesa pri Nitre (Nitrianska pahorkatina). In Rosalia (Nitra), Zborník vedeckých prác a štúdií. 21: 185-193. ISBN 978-80-970672-1-2. (pos32)
Banaszek A., Ziomek J., Baláž I., Tkadlec E., Neumann K., 2011: The phylogeorgaphy of the common hamster: the genetic diversity of the Ukrainian, Slovakian and Czech populations. In: From fundamental research to population management refining conservation strategies for the European hamster : 18th meeting of the international hamster workgroup, Strasbourg October 14. - 17. 2011. - Strasbourg : Zoological Institute, 43 p. (pos33)
Dziemian S., Baláž I., Zwolak R., 2012: How changes in the abundance of yellow-necked mice, Apodemus flavicolis, affect their flea burden? In: The 13th Rodents et Spatium : Abstracts - International Conference on Rodent Biology, July 16–20, 2012, in Rovaniemi, Finland. - Vantaa : Finnish Forest Research Institut. - ISBN 978-951-40-2374-3, 99 p. (pos34)
Baláž I., Ambros M., Jakab I., 2012: Altitude effect on smal mammals (Eulipotyphla, Rodentia) in the High Tatras National Park. P. 81-82. In: Boltižiar, M. (ed.) Forum Carpaticum 2012 : From Data to Knowledge, from Knowledge to Action, abstracts from international conference, Stará Lesná, Slovakia, 30 May – 2 June 2012, Bratislava : SAV, 214 pp. (pos35)
Baláž I., Ambros M., 2012: Somatic characteristic and reproduction potential of snow vole and Tatra vole (Rodentia) in Slovakia. Biologia, Sect. Zoology (Bratislava) 67, 4: 809-817. (pos36)
Baláž I., Ambros M., 2012: Population analysis and spatial activity of rodents in flooded forest conditions. Ekológia (Bratislava). 31, 3: 249-263. (pos37)
Baláž I., Ambros M., Tulis F., 2012: Biology and distribution of the species of the family Muridae (Rodentia) in Slovakia. 2ndpart: Apodemus flavicollis, Apodemus sylvaticus, Apodemus uralensis, Apodemus agrarius. Nitra: FPV UKF, edícia Prírodovedec č. 518, 174 s. (pos38)
Zelenický Ľ., Kramáreková H., Kováčová A., Baláž I., 2012: Establishing an internal quality management system at the Faculty of Natural Sciences of the Constantine the Philosopher University in Nitra, p. 195-202. In. Tamášová V., Sári M. et al. (eds.) Quality Management System of Universities and the Quality of Education, Eőtvős József College, Baja, Hungary, 228 p. (pos39)
Baláž I., Fraňová S., 2013: Biometric values comparison of somatic and cranial features of two Microtus oeconomus subspecies Folia faunistica Slovaca 18, 1: 59-66. (pos40)
Baláž I., Ambros M., Tulis F., Veselovský T., Klimant P., Augustiničová G., 2013: Hlodavce a hmyzožravce Slovenska, UKF v Nitre, 198 p. (pos41)

Posterové prezentácie:
Ambros, M., Baláž, I., Bridišová, Z., Jančová, A., 2007: Medzinárodná spolupráca v oblasti záchrany a úspešnej ochrany Spermophilus citellus. (pos28)
Ambros, M., Baláž, I., Jakab, I., Petluš, P., Vanková, V., 2010: Metodika hodnotenia vplyvu zmien využitia krajiny na výskyt sysľa pasienkového (Spermophilus citellus). (pos21)
Ambros, M., Baláž, I., Lukáň, M., 2009: Biometria somatických znakov populácie hraboša snežného (Chionomys nivalis) Doliny Bielych plies (Vysoké Tatry). (pos6)
Baláž, I., 2010: Vplyv výškového gradientu na biológiu drobných cicavcov. (pos18)
Baláž, I., 2010: Blchy (Siphonaptera) drobných cicavcov (Eulipotyphla, Rodentia) Rokoša a blízkeho okolia. (pos33)
Baláž, I., Ambros, M., 2004: Zmeny početnosti piskorovitých počas postupných dní v odchytových sériách. (pos14)
Baláž, I., Ambros, M., 2008: Restitution of the European Ground Squirrel (Spermophilus citellus) in the Slovak Republic. (pos31)
Baláž, I., Ambros, M., 2009: Synúzie drobných cicavcov (Eulipotyphla, Rodentia) a ich ektoparazitov (Siphonaptera) okolia Košských mokradí (Koš, Prievidza). (pos10)
Baláž, I., Ambros, M., Bridišová, Z., 2009: Priestorová aktivita hlodavcov (Apodemus flavicollis, Apodemus sylvaticus a Myodes glareolus) v podmienkach lužného lesa. (pos5)
Baláž, I., Ambros, M., Dudich, A., Stollmann, A., 2004: Rozšírenie piskorovitých (Soricidae) na Slovensku a ich závislosť na výškovom gradiente. (pos20)
Baláž, I., Ambros, M., Dudich, A., Stollmann, A., 2004: Expansion of Soricidae in Slovakia and their dependency on altitude gradient. (pos17)
Baláž, I., Ambros, M., Poláčiková, Z., Jančová, A., 2010: Drobné cicavce (Eulipotyphla, Rodentia) Rokoša a blízkeho okolia. (pos34)
Baláž, I., Bridišová, Z., Ambros, M., 2007: Nálezy melanických foriem drobných cicavcov na Podunajskej rovine. (pos24)
Baláž, I., Dluhoš, D., 2009: Biometrická analýza populácií hryzca vodného (Arvicola terrestris) na Slovensku. (pos35)
Baláž, I., Ivánová, K., 2009: Habitus populácií piskora obyčajného (Sorex araneus) na juhozápadnom Slovensku. (pos27)
Baláž, I., Jančová, A., 2005: Dynamika druhov Sorex araneus, Apodemus flavicollis, Clethrionomys glareolus v synúziách drobných cicavcov počas kontinuálneho viacdenného odchytu. (pos1)
Baláž, I., Jančová, A., 2005: Spoločenstvá drobných cicavcov v lesných formáciách okolia mesta Nitra. (pos11)
Baláž, I., Jančová, A., 2006: Reprodukčný potenciál druhov čeľade Soricidae na Slovensku. (pos22)
Baláž, I., Jančová, A., Ambros, M., 2005: Synúzie drobných cicavcov vodných nádrží Kolíňany a Golianovo (Žitavská pahorkatina). (pos32)
Baláž, I., Jančová, A., Ambros, M., 2007: Habitus populácií Crocidura leucodon na Slovensku. (pos13)
Baláž, I., Jančová, A., Ambros, M., 2008: Biometria somatických a lebečných znakov a reprodukčný potenciál populácií (Neomys fodiens) na Slovensku. (pos7)
Baláž, I., Jančová, A., Ambros, M., Bridišová, Z. 2007: Dynamika populácií drobných cicavcov v lesných ekosystémoch Nitrianskej pahorkatiny. (pos12)
Baláž, I., Jančová, A., Ambros, M., Bridišová, Z., 2009: Drobné zemné cicavce (Eulipotyphla, Rodentia) Košských mokradí a ich blízkeho okolia (Koš, Prievidza). (pos3)
Baláž, I., Hreško, J., 2006: Nová lokalita výskytu bobra vodného v Lužnom lese na východnom Slovensku. (pos2)
Baláž, I., Vanková, V., 2005: Vplyv okrajového efektu lesného ekosystému na biodiverzitu v poľnohospodárskej krajine v okolí Nitry. (pos16)
Baláž, I., Vanková, V., Jakab, I., Kopcová, O., 2004: Realizácia environmentálnej výchovy formou komplexného odborného programu pre budúcich študentov ekológie a environmentalistiky. (pos4)
Baláž, I., Vanková, V., Košťál, J., 2004: Metodicko-analytické hodnotenie Európsky významného biotopu Dvorčiansky les (Nitrianska pahorkatina). (pos15)
Baláž, I., Vanková, V., Košťál, J., 2004: Vplyv koridorov na diverzitu drobných cicavcov v poľnohospodárskej krajine v okolí Nitry. (pos19)
Baláž, I., Zalubilová, L., Ambros, M., 2006: Štruktúra populácie (Spermophilus citellus) na letisku M. R. Štefánika v Bratislave. (pos29)
Baláž, I., Zalubilová, L., Ambros, M., 2006: Structure of Ground Squirrel (Spermophilus citellus) population at M. R. Štefánik airport in Bratislava. (pos30)
Jančová, A., Ambros, M., Baláž, I., Bridišová, Z., 2007: Drobné zemné cicavce vresoviska v Žiranoch. (pos25)
Jančová, A., Baláž, I., 2004: Drobné zemné cicavce vybraných lokalít v okolí Nitry (Žitavská pahorkatina, Tribeč). (pos9)
Jančová, A., Baláž, I., 2005: Reprodukčný potenciál (Apodemus flavicollis) z pahorkatinového stupňa (Hronská, Nitrianska, Žitavská pahorkatina). (pos36)
Jančová, A., Baláž, I., Ambros, M., 2006: Populačná ekológia a hodnotenie somatometrických znakov Apodemus flavicollis z pahorkatinového výškového stupňa (Nitrianska, Žitavská pahorkatina). (pos26)
Jančová, A., Baláž, I., Bridišová, Z., 2007: Populačná biológia a somatometrická analýza Clethrionomys glareolus z pahorkatinového stupňa krajiny v okolí Nitry. (pos8)
Vanková, V., Petluš, P., Jakab, I., Baláž, I., 2008: Metódy výskumu krajiny v predmete terénne práce II. (pos23)